Regulamin platformy kursowej kursy.klinikaohana.pl


§1 Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Sprzedawca, Usługodawca – Katarzyna Jedlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska, ul. Zagórna 35B/7, 15-820 Białystok, NIP:542-201-87-23, REGON: 052132913.

2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient, osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

5. Platforma edukacyjna – strona zawierająca Produkty cyfrowe, dostępna pod adresem: kursy.klinikaohana.pl poprzez którą Kupujący może korzystać z Produktów cyfrowych

6. Produkt cyfrowy – kurs, szkolenie, warsztat, ebook, nagranie webinaru, artykuł w postaci elektronicznej, do którego dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.

7. Sprzedaż ciągła – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. Sprzedaż okresowa – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży w okresach wyznaczanych przez Sprzedającego.

9. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy edukacyjnej kursy.klinikaohana.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych, rodzaj płatności, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

11. Koszyk – element oprogramowania Platformy edukacyjnej, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu.

12. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§2 Produkt cyfrowy

1. Produkt cyfrowy jest produktem autorskim Sprzedającego i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.

2. Produkt cyfrowy jest w całości dostarczany drogą online.

3. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadania sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (wideo/audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies), wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.

4. Aby korzystać z Produktu cyfrowego, dostarczanego drogą e-mailową, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§3 Warunki dostępu

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. Zamówienia dla produktów cyfrowych znajdujących się w Sprzedaży ciągłej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne Platformy edukacyjnej.

2. Przedmiotem świadczeń Plaformy edukacynej kursy.klinikaohana.pl jest dostęp do produktów cyfrowych w postaci online. Dostęp do treści płatnych i darmowych wymaga rejestracji Kupującego na Platformie edukacyjnej.

3. W przypadku, gdy Kupujący ma zamiar skorzystać z kodu zniżkowego, uprawniającego do nabycia Produktu cyfrowego po niższej cenie, Kupujący powinien wprowadzić kod w trakcie składania zamówienia, przed przejściem do kanału płatności.

4. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy na czas nieokreślony.

5. Po opłaceniu Produktu cyfrowego przez Kupującego, automatycznie zostanie utworzone konto na Platformie edukacyjnej.

6. Dane dostępu do konta zostaną automatycznie dostarczone na adres e-mail wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

7. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się na Platformie edukacyjnej i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień.

8. Kupujący nie może wykorzystywać Produktu cyfrowego w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego, na rzecz osób trzecich.

 

§4 Koszty i płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów cyfrowych, znajdujących się na stronach Platformy edukacyjnej.

2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o dostęp do produktów cyfrowych przez Kupującego.

3. Płatność za produkty cyfrowe odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal, przelewu tradycyjnego na konto w Nest Banku nr konta 63 1870 1045 2078 1054 2743 0001. W przypadku zaksięgowanej płatności przez Przelewy24, PayPal dostęp do zakupionego produktu cyfrowego w trybie online przydzielany jest automatycznie.

4. Operatorem kart płatniczych dla systemu Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

5. Operatorem kart płatniczych dla systemu PayPal jest Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.to instytucja kredytowa (lub bank)upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L 1150 Luksemburg. Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349 Numer VAT: LU22046007 7. Jeżeli Kupujący poprosi o wystawienie faktury drogą mailową: klinikaohana@gmail.com to zostanie ona doręczona na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

 

§5 Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy edukacyjnej kursy.klinikaohana.pl, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy klinikaohana@gmail.com

2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Platformy edukacyjnej lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska z reklamacją.

3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zgodnie z ustawą ochrony konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i paragrafu „wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy” Użytkownik nie może zwrócić produktu w przypadku gdy:

· Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy,

· W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe,

· Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: klinikaohana@gmail.com

4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają być zwrócone środki.

6. Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. W przypadku produktów podlegających możliwości zwrotu, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska przelewem z konta firmowego na wskazany przez Użytkownika numer konta, chyba, że Użytkownik drogą mailową wyraźnie wskaże inny sposób rozliczenia np. w gotówce lub w produktach dostępnych w sklepie na stronie www.klinikaohana.pl. W tym przypadku rozliczenia ekwiwalentem w postaci produktów dostępnych w sklepie na stronie www.klinikaohana.pl, Użytkownik nie ponosi opłat związanych z operacjami płatniczymi.

9. Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska poinformuje Użytkownika za pomocą e-mail.

10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.

11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

 

§6 Prawa autorskie – osobiste i majątkowe

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Platformy edukacyjnej kursy.klinikaohana.pl odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie osobom trzecim lub pośrednim lub odtwarzanie publiczne.

4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw.

 

§7 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 2.Kupujący rejestrując się na Platformie edukacyjnej kursy.klinikaohana.pl wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z materiałami informacyjno-handlowymi dotyczącymi nowych Produktów cyfrowych lub wydarzeń promowanych przez właściciela Platformy edukacyjnej.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”. 3.Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

§ prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w tym wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit a) RODO,

§ zawarcie i wykonanie umowy – w celu wykonania łączącej Sprzedającego z Kupującym umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Kupującym, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

§ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

§ identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedającego – art. 6 ust. 1 lit f) RODO

§ obsługa zgłoszeń, zapytań Kupującego kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, dostawca systemu mailingowego oraz personel odpowiedzialny za obsługę Platformy edukacyjnej.

5. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie. 7.Rejestrując się na Platformie edukacyjnej kursy.klinikaohana.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.

7. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego Mailerlite, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Mailerlite na zasadach przewidzianych w regulaminie serwisu dostępnym na stronie https://www.mailerlite.com/pl/legal/terms-of-service.

8.Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedającego przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedającego. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedający będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

9.Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedającym, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

11.Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

12.Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych Kupujący znajdzie w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.klinikaohana.pl

 

§7 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

2. Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

3. Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

4. Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska.